KİMLER DOĞUM BORÇLANMASI YAPABİLİR?

5510 sayılı kanunun 41. Maddesine göre erkekler askerlik borçlanması yapabildiği gibi tarım sigortalılarından 4/a (SSK) kapsamında çalışması olmayanlar da doğum borçlanması yapabiliyorlar. Yine banka sandığına tabi olan kadın sigortalılar, 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) sigortalılığı bulunanlar SGK’ya müracaat ederek borçlanması yapabiliyorlar.

Kadınların doğum borçlanması yapabilmeleri için;
Kadın sigortalının doğumdan önce SSK’lı, Bağ-Kurlu veya memur olarak tescillerinin yapılmış olması,
Adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden doğumdan önce prim ödenmiş olması ve çocuğun yaşıyor olması gerekiyor.
Bu şartları yerine getirenler kadınlar doğum borçlanması yapabilirler.Sigortalı işe girmeden önce doğan çocuklar için doğum borçlanması yapılamıyor.

Ancak 3308 sayılı Kanun kapsamında çıraklığı nedeniyle 506 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan kadın da doğum borçlanması yapabilir.

Doğum borçlanması en fazla üç çocuk için yapılıyor. Her çocuk için en fazla iki yıl borçlanma yapılıyor. Doğumdan sonraki iki yıl içinde çalışılmamış olması gerekiyor. İki yıllık süre içerisinde çalışılıp prim ödenmişse, geri kalan çalışılmayan süre için borçlanma yapılabilir.En fazla üç çocuk için 720 gün x 3 = 2160 gün borçlanılabiliyor.

İkiz çocuk olması durumunda sadece bir çocuk için 2 sene (720 gün) borçlanmak mümkün oluyor.

Borçlanmalar prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak kaydı ile annelerin borçlanma yapma tercihleri vardır. Borçlanmalar günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanıyor. Şu anda geçerli olan Prime esas kazanç 2029,50 TL olup, bir aylık borçlanma tutarı 649.44 TL. Asgari ücret üzerinden iki yıl borçlanılması durumunda toplam 15.586,56 TL ödemek gerekiyor.

Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması yapanlar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63/2 maddesinde sayılan aidat ve primler niteliğinde olduğundan bahse konu rakamların ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması sırasında gider olarak indirilmesinin Gelir Vergisi Kanunu'nun lafzına ve ruhuna uygun görüldüğü açıkça vurgulanmaktadır. Yani bu borçlanmalar çalışanın bordrosu yapılırken vergi matrahından düşülebilir.

Gelir Vergisi Kanunun 63/2. Maddesinde ki hükümler, 111 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği düzenlemeleri ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca verilen özelge açıklamaları dikkate alındığında; Sigortalı olarak çalışan ücretlilerin sigorta primi kesilmeyen askerlik hizmeti veya doğum gibi sebeplerle ücretsiz izinde geçen sürelerine ait ödenmeyen aidat ve primlerini sonradan borçlandırılmak suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemeleri halinde, ödenen bu aidat ve primler ödeme belgesinin işverene ibraz edildiği aydan başlayarak takvim yılı sınırlaması olmaksızın çalışanların ücretlerinin safi tutarlarının tespitinde gelir vergisi matrahından indirim yapılabilecektir.

Doğum borçlanması emeklilik yaşına ve emeklilik şartlarına tesir etmiyor. Sadece borçlanılan süre kadar emeklilik gün sayısına ilave ediliyor.

banner5